POJĎTE DÁL,
ZJISTIT NĚCO O NÁS

ZÁPIS DO MŠ

HRY

Hra v raném dětství je nejlepším základem úspěchu ve škole. Rozvíjí všechny potřebné učební dovednosti.

AKTIVITY

Naše aktivity rozvíjejí kreativitu, představivost, myšlení a sociální dovednosti vašeho dítěte.

VZDĚLÁVÁNÍ

Poskytujeme mnoho vzdělávacích aktivit, kterýmí se vaše děti zabývají. Učí se při hraní.

Vzdělávací priority školního programu

 • Rozvoj aktivní tvořivosti dítěte, důvěra ve vlastní schopnosti
 • Rozvoj aktivní tvořivosti dítěte, důvěra ve vlastní schopnosti
 • Upevňování kamarádství a mezilidských vztahů
 • Dovednost slovního vyjádření svých pocitů a názorů, respektování druhého
 • Vytváření kladného vztahu k přírodě
 • Pestrá nabídka estetických činností, využití lidových tradic
 • Sdílení zájmů, ale i odpovědnosti o společenství třídy, školy a prostředí
 • Schopnost kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svoji volbu odpovědnost
 • Schopnost řešit problémy
 • Rozvoj pohybových aktivit

Jako velmi podstatné vnímáme otevřenost školy rodičům. Pokud okolnosti dovolují, akce, jako např. vítání jara, velikonoční a vánoční vyrábění, ….. se díky zpětné vazbě rodičů osvědčilo tyto aktivity pořádat mezigeneračně. Toto „soužití“ dokáže podstatně změnit vztah rodičů ke škole. Naší snahou je plnit poslání mateřské školy s úctou k dětem i rodičům.

23

Dětí

55

Strávníků

392

Hraček

2005

Rok zápisu do rejstříku

Otvírací doba 6:30-16:00 hod

Školičku otvíráme v 6:30 a děti se schází do 8 hod. Klikněte na řežim dne

KONCEPT MŠ VŠERUBY

Mateřská škola Všeruby byla zřízena v roce 1959 v původní vile z roku 1935. Objekt mateřské školy se nachází v klidné části na konci obce, mimo hlavní komunikaci v blízkosti lesa. Vzhledem ke své poloze mohou děti trávit volný čas hrou v bezpečném prostředí. Součástí školky je velká zahrada. Od roku 1999/2000 je provozována jako jednotřídní s kapacitou 23 dětí ve věku od 3–6 let.

Škola pracuje dle vlastního školního vzdělávacího programu, který je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání. Zaměřuje se zejména na úzkou spolupráci s rodinou, pohybové a estetické aktivity, seznamuje děti s životem v obci a vede je ke zdravému životnímu stylu. Cílem naší mateřské školy je spokojené, samostatné a aktivní dítě, vedené k dobrému rozvoji jeho schopností tak, aby bylo připravené učit se vnímat své okolí a komunikovat s ním. Snažíme se proto vytvářet podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Dítě je chápáno jako neopakovatelná, jedinečná osobnost a plně respektujeme jeho individuality a potřeby. To vše za dobré spolupráce s rodinou. Každodenní kvalitní prací s dětmi jim zajišťujeme možnost bavit se a zaměstnávat se přirozeným dětským způsobem. Vycházíme z dobrých vztahů mezi učitelkou a dětmi, mezi dětmi samotnými a mezi učitelkou a rodiči. Na jejich základech společně dokážeme uspokojovat různé individuální potřeby a možnosti jednotlivých dětí. Důležité je maximální přizpůsobení se vývojovým fyziologickým, sociálním a citovým potřebám dětí, které vycházejí ze zákonitosti jejich vývoje, konkrétním situacím, možnostem jednotlivců a zájmů celé skupiny. Vzdělávání je uskutečňováno formou vyvážených spontánních i řízených aktivit dle potřeb a možností konkrétní skupiny. Specifickou formou je didakticky cílená činnost (přímo či nepřímo motivovaná), v níž je zastoupeno spontánní i záměrné učení. Je založena na aktivní účasti dětí, omezující přijímání hotových poznatků a využívající zejména prožitkového a kooperativního učení.

ÚŘEDNÍ DESKA

Zde najdete všechny potřebné dokomunty.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva o činnosti školy 2021/2022

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY

školní rok 2022/2023

Výroční zpráva za rok 2021

o činnosti Mateřské školy Všeruby, okres Domažlice, příspěvkové organizace v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

ŠVP

Školní vzdělávací program

Organizace školního roku 2022/2023

https://www.msmt.cz/uploads/O201/Organizace_skolniho_roku_2022_2023.pdf

Směrnice k úplatě za předškolní vzdělávání

Směrnice k úplatě za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole pro šk. rok 2022_2023

ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Doporučení k rovnému přístupu k předškolnímu vzdělávání

Publicita Šablony III

Publicita Šablony III

Prohlášení a informace

Zde se dozvíte více o Prohlášení o přístupnosti, o ochraně osobních údajů a GDPR.

 • Kontaktní údaje správce osobních údajů:
  Mateřská škola Všeruby
  okres Domažlice, příspěvková organizace
  Všeruby 156, 345 07 Všeruby
  E-mail: skolka@msvseruby.cz
  Tel.: +420 774 705 466

  Kontaktní údaje pověřence:
  Roman Svoboda
  SMS-služby s.r.o.
  V Rovinách 934/40, 140 00 Praha 4 - Podolí
  E-mail: roman.svoboda@sms-sluzby.cz
  Tel.: +420 722 796 533

 • Mateřská škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková organizace jako správce osobních údajů zpracovává v rámci své činnosti osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně dalších osob. Tyto osobní údaje organizace chrání ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a právních předpisů ČR. MŠ se při zpracování osobních údajů řídí níže uvedenými zásadami:
  1. Obecné zásady a právní důvody zpracování

  • zásada zákonnosti – zpracování osob. údajů na základě právního předpisu (zejména § 28 školského zákona), zpracování osob. údajů na základě informovaného souhlasu,
  • zásada korektnosti – správné a společensky bezvadné použití osobních údajů,
  • zásada transparentnosti – všechny informace o ochraně osobních údajů určené subjektu údajů (dítě, zákonný zástupce, zaměstnanec) jsou stručné, snadno přístupné a srozumitelné a jsou podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků,
  • zásada účelového omezení – shromažďování údajů jen za jasně stanoveným účelem,
  • zásada minimalizace údajů – nikdy se nezpracovává více údajů, než je pro daný účel nezbytně nutné,
  • zásada přesnosti – zpracovávané osobní údaje musí být přesné, tzn. takové, jaké je subjekt sdělil, nikoli nutně pravdivé, ačkoli se o to mateřská škola bude snažit,
  • zásada omezení uložení – osobní údaje jsou uloženy jen po dobu nezbytně nutnou,
  • zásada integrity a důvěrnosti – náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením,
  • zásada odpovědnosti správce – škola má zavedena vhodná technická a organizační opatření a zajišťuje, aby bylo zpracování prováděno v souladu s nařízením EU.

  2. Osobní údaje, které škola zpracovává

  Mateřská škola zpracovává pouze takové údaje, které potřebuje pro účely své činnosti.
  • identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, podpis zákonného zástupce,
  • kontaktní údaje – korespondenční adresa, telefon, e-mailová adresa,
  • údaje o vzdělávání – jedná se o osobní údaje o průběhu vzdělávání, činnosti dítěte, jeho tvorby a výsledcích,
  • údaje o komunikaci mezi zákonnými zástupci dítěte a školou – jedná se zejména o listovní a e-mailovou komunikaci, která obsahuje osobní údaje, zejména osobní údaje identifikační,
  • profilové údaje – jde o osobní údaje za účelem plnění zákonných povinností a komunikace s pg – ps poradnami. Patří sem např. základní fyzické charakteristiky (např. věk, výška, váha), sociálně – demografické charakteristiky (např. rodinný stav, počet dětí), dále behaviorální, znalostní, dovednostní a psychosociální charakteristiky dítěte,
  • údaje o zdravotním stavu – údaje o očkování, zdravotních omezeních, chorobách, alergiích, úrazech, psychologických diagnózách.

  3. Zdroje získávání osobních údajů a povinnost škole údaje předávat

  Osobní údaje, které MŠ zpracovává, získává převážně od zákonných zástupců dítěte, a to zejména při přijímacím řízení dítěte do MŠ a následně I v průběhu jeho vzdělávání. Důležitým zdrojem je i vlastní pozorování dítěte ze strany zaměstnanců MŠ. V neposlední řadě může MŠ získat údaje od zdravotnických zařízení a pedagogicko – psychologických poraden. Většinu osobních údajů dítěte je zákonný zástupce povinen škole poskytnout ještě před, i již v průběhu přijímacího řízení, neboť organizace by bez těchto údajů nebyla schopná zajistit plnění právní povinností, kterými je například zajištění zdraví dětí, vedení zákonem uložené povinnosti vedení dokumentace a evidence žáků, či plnění cílů předškolního vzdělávání uložených zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem.

  4. Účely zpracovávání osobních údajů

  Nařízení GDPR stanoví povinnost zpracovávat pouze účelné informace a povinnost zpracovávat tyto informace na základě právního titulu, kterým je buď souhlas nebo plnění smlouvy, dále plnění právní povinnosti, plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, či ochrany oprávněného zájmu organizace.
  Škola zpracovává osobní údaje za účelem:
  • zajištění řádného průběhu přijímacího řízení,
  • výměna informací o přihlášení do jiných MŠ,
  • zajištění předškolního vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • odvolání proti ne/přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
  • poskytování stravování,
  • plnění evidenčních povinností MŠ,
  • plnění cílů předškolního vzdělávání MŠ,
  • komunikace se zákonnými zástupci,
  • poskytování informací státním institucím,
  • zveřejnění jmen a přezdívky dětí za každou třídu na nástěnce (např. u šatny),
  • organizace a zajišťování vzdělávacích programů a akcí školy,
  • publikace fotografií dítěte na webových stránkách nebo nástěnce školy za účelem prezentace MŠ a jejích aktivit veřejnosti.

  5. Doba uchovávání osobních údajů a jejich předávání třetím osobám

  MŠ osobní údaje týkající se dítěte uchovává na základě povinnosti stanovené v § 28 školského zákona a podle zákona o archivnictví. A to nejen v průběhu vzdělávání dítěte, ale i po jeho skončení v zákonných lhůtách. Pro každý druh dokumentace je stanovena zvláštní lhůta dle skartačního řádu. Všechny tyto lhůty jsou blíže definovány v záznamech o zpracování, které má organizace povinnost vést a do kterých můžete nahlédnout v sídle organizace. K předávání osobních údajů dochází v případech, kdy to vyžaduje zákon (např. Krajskému úřadu Plzeňského kraje v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí o ne/přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání MŠ nebo Krajské hygienické stanici). Příjemcem údajů mohou být i společnosti, které MŠ pověří určitou činností, pro jejíž výkon je zpracování osobních údajů nutné (např. pořadatelé jednotlivých vzdělávacích aktivit). Příjemcem údajů na internetových stránkách MŠ je veřejnost. Ředitelka školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů dětí třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro děti). Obdobně se postupuje i u osobních údajů zaměstnanců školy.

  6. Způsoby zabezpečení osobních údajů

  Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:
  • funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
  • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
  • shromažďování pouze nezbytných osobní údajů (např. seznam dětí bez rodných čísel),
  • skartace již nepotřebných údajů,
  • zachovávání mlčenlivosti o údajích,
  • neposkytování údajů osobám mimo vzdělávací proces,
  • školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,
  • vnitřní Směrnice pro správu a ochranu osobních údajů dle GDPR,
  • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.


  7. Uplatňování práv souvislosti s ochranou osobních údajů

  V souladu s nařízením GDPR mohou subjekty OÚ uplatnit svá práva, a to formou písemné žádosti adresované škole, na kterou je škola povinna zareagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti.
  V souvislosti s ochranou osobních údajů lze uplatnit tato práva:
  • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR),
  • právo na opravu osobních údajů (čl. 16 nařízení GDPR),
  • právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 nařízení GDPR),
  • právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 a 19 nařízení GDPR),
  • právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 nařízení GDPR),
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení GDPR).


  S uplatněním všech svých práv se můžete obracet přímo na školu jako správce osobních údajů, a to buď písemně na korespondenční adresu školy nebo elektronicky na e-mailovou adresu školy. Obracet se můžete rovněž na osobu pověřence, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny níže. Pokud máte za to, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 • Na této stránce se dozvíte, jaké soubory cookies na webových stránkách www.msvseruby.cz obecně zpracováváme, k jakému účelu a jak můžete ovlivnit to, jaká cookies ukládáme do vašich zařízení. Co jsou to cookies Jako cookies se označují malé datové soubory, které jsou v některých případech nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si naše webové stránky mohou také zapamatovat různá nastavení, která jste si pro zobrazení či používání stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umisťujeme na váš počítač. Jde o standardní metodu, pomocí které ukládají informace důležité pro svůj provoz všechny webové stránky na celém světě. Na co využíváme cookies na tomto webu Cookies lze rozdělit podle délky jejich platnosti a podle toho, kdo a za jakým účelem je na váš počítač umísťuje. Podle délky jejich platnosti se rozlišují dvě kategorie: Krátkodobé (sessioncookies) zůstávají ve Vašem počítači do zavření Vašeho prohlížeče, poté jsou automaticky vymazány. Dlouhodobé (persistentcookies) zůstávají uloženy ve Vašem počítači dlouhou dobu (záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení konkrétní cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte. Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává (tedy ukládá do Vašich zařízení a následně využívá v nich uložené informace), se rozdělují do dvou kategorií: Cookies první strany (firstparty cookies) – vytváří přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti daného webu. Bez nich by Vám většina webových stránek nemohla poskytnout své základní funkce a různá uživatelská nastavení. Cookies třetích stran (thirdparty cookies) – jsou nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí, různých analytických nástrojů nebo vložených videí. Jaké cookies používáme na tomto webu Technické (první strany, krátkodobé), které jsou nezbytné pro zajištění základní funkcionality webových stránek. Cookies nikdy nejsou používány k tomu, abychom Vás osobně jakkoli identifikovali, a nikdy do nich nejsou umísťována citlivá nebo osobní data. Jak můžete upravit využívání cookies na vašem zařízení Všechny cookies, které ve vašem počítači jsou již uložené, můžete kdykoli vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umisťování cookies do Vašich zařízení. V takovém případě ale nebudete moci využít všechny online služby, které webové stránky běžně nabízí. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče

 • „Marketing školy je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojování potřeb a přání zákazníků a klientů školy efektivním způsobem zajišťujícím současně splnění cílů školy.“ (J.Světlík: Marketingové řízení školy). Většina důležitých marketingových činností probíhá uvnitř školy a nejsou tak viditelné veřejnosti. Jejím výsledkem může být právě spokojenost klientů – rodičů, prarodičů, ale i dětí a dobré klima mateřské školy, které pomáhá vytvořit image školy. Zároveň také předpoklady pro vybudování dobrých vztahů s okolím a cennou spolupráci s rodiči a veřejností. Za priority marketingově řízené školy je možné považovat například strategické řízení školy, jeho styl a efektivitu, soustavnou evaluaci výsledků práce. Při využívání marketingového řízení by měl management školy brát v úvahu krátkodobé i dlouhodobé potřeby svých „klientů“. Školní marketing obsahuje řadu prvků sociálního marketingu, jako je uspokojování potřeb „klientů“, jejich přání, ale i komplexně veřejný zájem. Jako nezbytný vnímám strategický přístup. Důležité je stanovení krátkodobých cílů, v prostředí mateřské školy (např. nový kroužek, odpolední jógu,). Především však dlouhodobé cíle, jakým je např. vyhodnocení vzdělávací nabídky s výhledem do budoucnosti. Školy, jejichž vedení i zaměstnanci jsou ochotni přijmout zásady marketingového řízení školy, mají dle praxe větší pravděpodobnost na úspěch. Právě marketing školy může být velkým tématem při diskuzi se zřizovatelem, nejen v rámci zkvalitňování klimatu školy, prostředí, ale i navázání spolupráce s dalšími subjekty.

NÁŠ MEDVĚDÍ TÝM

U nás se mají děti jako doma. Staráme se o ně s medvědí láskou.

Irena Rašková

učitelka

Eva Jiříková

asistentka pedagoga

Veronika Potocsková

asistentka pedagoga

Veronika Chrástecká

učitelka

Richard Tomáš Minárik

učitel