VŠE DŮLEŽITÉ PRO
NAŠE RODIČE

ZÁPIS DO MŠ

ZÁPIS DO ŠKOLKY

CHYSTÁTE SE K ZÁPISU? UŽITEČNÉ INFORMACE NAJDETE ZDE

Informace

POPRVÉ DO ŠKOLKYVíte, co si vzít s sebou?

 • bačkorky – ne pantofle, aby se nám nezvrtly nohy
 • plastový hrníček s ouškem
 • pláštěnku – ne deštník
 • pyžamo
 • náhradní prádlo do sáčku – kdyby se nám stala nehoda
 • jiné oblečení na zahradu nebo vycházku – ať z nás ve třídě nepadá písek
 • vhodnou obuv každý den – ať můžeme s kamarády ven i v dešti
 • 2 celá balení papírových kapesníků
 • 1 balík toaletního papíru (4 ks)CO BY DITĚ MĚLO UMĚT?

 • obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže učitelka)
 • poznat si své oblečení (vše by mělo být podepsané)
 • oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale dítě by se mělo snažit)
 • vydržet sedět při jídle u stolu
 • samo se najíst alespoň lžící
 • napít se samostatně z hrníčku
 • umět si dojít na záchod (v případě nutnosti akceptujeme používat plenu při vycházce a odpoledním spaní :-) )

Z výše uvedeného rozhodně nebudeme dítě zkoušet při zápisu. Mějte na paměti, že od zápisu do nástupu do školky uteče mnoho času. Je zbytečné přemýšlet o tom, že dítě ještě něco neumí. Oblékání a obouvání se lépe trénuje na jaře a v létě. Proto zůstaňte v klidu a trpělivě a pomaloučku nacvičujte to, co je třeba. A uvidíte, že vše zvládnete.

REŽIM DNE VE ŠKOLCE

Program dne je pouze orientační, je přizpůsobován různým plánovaným či neplánovaným činnostem v mateřské škole (divadla, výlety, návštěvy...). Scházení dětí (do 8.00 hod.)

6:30 - 8:15

Scházíme se ve třídě, hrajeme si a čekáme na ostatní kamarády. Následuje spontánní činnost - hrajeme si, dokončujeme, co jsme nezvládli předchozí den, děláme to, co nás baví.

8:15 – 8:30

Svačíme, hygiena nesmí chybět.

8:30 - 9:00

Pokračujeme ve hře.

9:00 - 9:30

Řízená činnost - povídáme si v komunitním kruhu, hrajeme si ve skupinkách, zpíváme, tančíme, malujeme, uklízíme, hygiena před vycházkou.

9:30 - 11:15

Jsme na procházce, pokračujeme v činnostech, když hodně prší nebo je velká zima zůstáváme ve školce.

11:15 – 11:45

Osobní hygiena, obědváme.

11:45- 14:00

Osobní hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, klidové činnosti.

14:00 – 14:30

Osobní hygiena, svačíme.

14:30-16:00

Hrajeme si, aktivity dětí a zájmové kroužky a volnočasové aktivity spojené s procházkou.

Doba odchodu dětí z MŠ po obědě je stanovena od 12:30 – 13:00 hodin • Odpoledne po odpočinku se děti rozcházejí od 14:30 – 16:00 hodin • Délku pobytu dítěte v mateřské školce stanoví rodiče společně s ředitelkou při přijetí dítěte, změny domlouvají přímo s učitelkami ve třídě, a to buď osobně nebo telefonicky • Rodiče předávají dítě do mateřské školy zdravé • Pedagog zodpovídá za děti od doby, kdy dítě převezme od rodičů nebo jimi pověřených zástupců, až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předá • Zabezpečení budovy: hlavní vchod opatřený zvonkem.

CENÍK

Platba úplaty za předškolní vzdělávání

500/měsíc

Školkovné

 • Výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole stanovila ředitelka MŠ pro období od 1.9.2022 do 31.8.2023
Stravné

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zde najdete všechny potřebné dokomunty.

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

Mohlo by vás zajímat

 • K předškolnímu vzdělávání přijímá děti ředitelka mateřské školy. Ta také stanoví kritéria pro přijetí. Ze zákona musí vzít přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Dalším kritériem může být např. trvalý pobyt v obci, která MŠ zřizuje, zaměstnanost rodičů, věk dítěte, sourozenec, který již MŠ navštěvuje apod. Právo na předškolní vzdělávání mají pouze děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. V případě, že je nelze z kapacitních důvodů přijmout, má obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu, povinnost zajistit mu místo v jiné mateřské škole. Mateřské školy se organizují pro děti od tří let, je možné přijmout i dítě mladší, ale pro děti 1 -3 roky jsou spíše uzpůsobeny dětské skupiny.. Mateřské školy i dětské skupiny zřizují obce, které mají ze zákona pečovat o potřeby svých občanů, ale také neziskové organizace či soukromě fyzické osoby dle živnostenského zákona. K zápisu můžete jít i s dítětem mladším tří let, ovšem záleží na kritériích a na počtu žádostí, zda vám bude či nebude vyhověno.

 • Ano, osobní konzultaci s paní ředitelkou si můžete sjednat na tel. +420 379 779 260 nebo na +420 777 267 732. Osobní konzultace budou organizovány na základě této komunikace a vstup do školy bude umožněn pouze při dodržení všech hygienických opatření, která současná situace vyžaduje.

 • Přerušit nebo omezit provoz mateřské školy je možné podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. Vyhláška jednak upravuje přerušení a omezení provozu v měsících červenci nebo srpnu a také v ostatních měsících. O omezení nebo přerušení provozu podle odst. 1 rozhoduje ředitelka mateřské školy, nemusí žádat rodiče o souhlas ani zjišťovat zájem rodičů, musí ale přerušení nebo omezení provozu projednat se zřizovatelem. Nemá povinnost zajistit dětem pobyt v jiné MŠ, pouze musí informovat rodiče o omezení nebo přerušení provozu, a to nejméně dva měsíce předem, a zveřejnit informace o případné jiné možnosti zajištění péče o děti. Provoz mateřské školy nelze přerušit kdykoli. Provoz v jiných měsících než červenci nebo srpnu lze přerušit nebo omezit pouze ze závažných důvodů po projednávání se zřizovatelem. Za závažné důvody se považují organizační nebo technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání (např. havárie vody apod.).  Rozhodnutí pak zveřejní ihned, jakmile o přerušení nebo omezení provozu rozhodne. V naší mateřské škole máme zájem na tom, aby I v době podzimních a jarních prázdnin mohly děti do MŠ docházet s ohledem na počet zájemců z řad rodičů/dětí. Ředitelka však může upravit provoz s ohledem na čerpání volna pedagogů na samostudium, dovolené apod.

 • V případě přerušení provozu na dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka školy úplatu ve výši, která nepřesahuje poměrnou část měsíční úplaty stanovené na školní rok. Pokud má mateřská škola provoz 14 dní, úplata je stanovaná na nejvýše polovinu měsíční úplaty. Povinnost hradit tuto úplatu má zákonný zástupce i v případě, že dítě do MŠ nebude v tuto dobu docházet. Je to stejné jako kterýkoli jiný měsíc ve školním roce.

 • Podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně. Podle § 1a odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., se ve třetím (tedy posledním ročníku MŠ) vzdělávají děti, které v daném školním roce dovrší věku šesti let, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Dítě, které v daném školním roce dovrší věku  pěti let, se vzdělává ve druhém ročníku a bezplatné vzdělávání se ho proto netýká. To, zda rodiče využijí možnosti, aby nastoupilo do základní školy tzv. o rok dříve, není rozhodující.