POVINNÉ INFORMACE

Úvodní stránka

POVINNÉ INFORMACEInformace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název:

Mateřská škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Činnost vytyčena: školský zákon č. 561 / 2004 Sb., vyhláška č. 14 / 2005 Sb.
Předmět hlavní činnosti: zabezpečování předškolního vzdělávání dle vyhlášky č.14/2005 Sb.
Datum zahájení činnosti: 27. 3. 1996
Datum zápisu školy do rejstříku: 1. 1. 2005

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Adresa: MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠERUBY,
okres Domažlice, p. o., Všeruby u Kdyně 156, 345 07

Ředitelka: Bc. Simona Vroblová Váchalová
Tel.: 379 779 260
Mobil: 777 267 732

Vedoucí školní jídelny: Ing. Alžběta Hrubá
Tel.: 379 779 260

Datová schránka: 5s3k4b5

IČO: 606 114 13

Email: skolka@msvseruby.cz

5. Případné platby lze poukázat

Název účtu: MS VSERUBY,OKR.DOMAZ
Účet: 181890136/0300
IBAN: CZ3703000000000181890136

6. IČO

60611413

7. Plátce daně z přidané hodnoty

NE

8. Dokumenty

Úřední deska

9. Žádost o informace

 • ústně – v kanceláři školy
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu školy nebo poštou na adresu školy: MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠERUBY, okres Domažlice, p. o., Všeruby u Kdyně 156, 345 07
 • e-mailem: skolka@msvseruby.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 379 779 260

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat
 • Označení („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Musí v ní být sděleno, kterému povinném subjektu je určena.
 • Musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště. U právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • Musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.

Žádost o informaci 2022

10. Příjem a podání podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost dle zákona 106/1999 Sb. či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob:

 • ústně – v kanceláři školy
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu školy: MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠERUBY, okres Domažlice, p. o., Všeruby u Kdyně 156, 345 07
 • e-mailem: skolka@msvseruby.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 379 779 260
 • datovou schránkou: 5s3k4b5

Opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí) lze podat prostřednictvím ředitelky školy ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

11. Předpisy

Místo a způsob, kde lze podat žádost dle zákona 106/1999 Sb. či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob:

Činnost a provoz naší mateřské školy je legislativně upraven následujícími dokumenty:
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
Ústavní zákon 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
ZÁKONY (vždy ve znění pozdějších předpisů)
 • Zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY (vždy ve znění pozdějších předpisů)
 • NV č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • NV č.341/2017Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
 • NV č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci
 • NV č. 222/2010 Sb., katalog prací
VYHLÁŠKY (vždy ve znění pozdějších předpisů)
 • č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 • č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • č. 263/2007 Sb., pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
PEDAGOGICKÉ DOKUMENTY (vždy ve znění pozdějších předpisů)
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • metodická doporučení MŠMT

12. Úhrady za posyktování informací

Mateřská škola Všeruby je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

13. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro Mateřskou školu Všeruby poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím